PL Współfinansowane przez Unię Europejską POSProjekt Erasmus+ nr  2022-2-PL01-KA210-SCH-000095139  Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu ucznia jest realizowany  przez Powiatowy Osrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku we współpracy z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną Rejonu Wileńskiego.

Celem projektu jest przeprowadzenie badania stopnia skolaryzacji w powiecie giżyckim, wegorzewskim i Rejonie Wileńskim oraz opracowanie propozycji zmian i modernizacji systemu edukacyjnego zmierzających do ograniczenia zjawiska porzucania szkoły, niepodejmowania nauki w ogóle lub niepodejmowania nauki w szkołach na terenie ww. powiatów i rejonu  czyli zwiększających współczynnik skolaryzacji.

 Opis projektu

Dlaczego nie wszystkie nasze dzieci są uczniami naszych szkół?


 

alytusInformacja o szkoleniu w ramach projektu Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów na stronie partnera w Alytus (Litwa).

Dzisiaj rozpoczęło się pięciodniowe szkolenie dla nauczycieli, pracowników bibliotek i dyrektorów szkół w ramach projektu Erasmus+ nr 2019-1-PL01-KA201-065421 „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” rozpoczęło się dziś w szkole w Kurnėnai Laurynas Radziukynas. W szkoleniu biorą udział przedstawiciele różnych szkół z Łotwy, Polski i Litwy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi w litewskich szkołach do nauczania na odległość, możliwościami komunikacji i współpracy z wykorzystaniem technologii informatycznych, strategiami czytania i programami promocji czytelnictwa na Litwie. Uczestnicy z Łotwy i Polski odwiedzą również Bibliotekę Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytusie, Bibliotekę Miejską w Alytusie oraz Bibliotekę Narodową Martynasa Mažvydasa w Wilnie.

strateg parterstwo edukacyjne

Pracownice naszej Poradni oraz Biblioteki: Anna Lewkowicz, Marta Knaś, Izabela Malinowska, Janina Boguszewicz, Grażyna Imporowicz i Hanna Zawalich wzięły udział w projekcie „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus” realizowanym przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Udział w projekcie wzięło 100 nauczycieli, 10 pracowników Powiatowego Ośrodka Edukacji Rozwoju w Giżycku i Centrum Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej z Alytus oraz 2 osoby reprezentujące samorządy. Głównym celem niniejszego projektu było rozwiązanie w szkołach na terenie powiatu giżyckiego i Miasta Alytus kwestii niskich osiągnięć uczniów. Drogą do zwiększenia jakości edukacji było zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania.
W ramach projektu odbyły się cykle szkoleń: szkolenie w Giżycku prowadzone przez eksperta polskiego w zakresie stosowania skuteczniejszych metod nauczania i pokaz szkół w Giżycku (2016 r); Podobne szkolenie w Alytus prowadzone przez eksperta litewskiego z równoczesnym pokazem pracy szkół w Alytus (2016 r). Została wykonana również praca własna nauczycieli – prowadzenie lekcji i filmowanie jednej z nich, tworzenie przez parę polsko-litewską otwartego zasobu edukacyjnego. Wytwory te zostały umieszczone na stronie internetowej projektu: www.gizycko-alytus.edu.pl
Uczestnicy projektu dokonali analizy wytworzonych produktów oraz sformułowali wnioski do pracy szkół i rekomendacje do zmian strategii edukacyjnych w partnerskich samorządach (2017r.) oraz dokonali upowszechnienie rezultatów projektu w formie konferencji końcowej, w której uczestniczyli inni nauczyciele z partnerskich samorządów (2017r).
Partnerami projektu byli:
1. Powiat Giżycki reprezentowany przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.
2. Administracja Miasta Alytus reprezentowana przez Wydział Edukacji (Oświaty),
3. Centrum Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej w Alytus.
4. Szkoła Podstawowa Dzukija w Alytus.
5. Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alytus.
6. Centrum kształcenia zawodowego w Alytus (APRC).
7. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
8. Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku.
9. Gimnazjum w Bystrym.
10. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku.

Czas realizacji 1.09.2015 – 31.08.2017

Do pobrania pełna wersja powyższej informacji wraz ze zdjęciami.


 

erasmus plus opaque

Opis projektu

Partnerzy projektu podzielają pogląd, iż czytelnictwo rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, poszerza możliwości poznania świata, doskonali mowę (słownictwo, styl wypowiedzi, stronę gramatyczną), kształci myślenie oraz ćwiczy pamięć i uwagę. Jest istotnym składnikiem rozwoju społecznego, wpływającym na poziom materialny. W krajach partnerów poziom czytelnictwa jest różny, niemniej wskaźniki charakteryzujące to zjawisko, są znacznie niższe niż wartości w przodujących pod tym względem krajach UE tj. Szwecji, Holandii i Danii.

Poprzez realizację projektu partnerzy podejmują działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, a także uczestniczą w takich inicjatywach w społeczeństwach lokalnych, regionach i krajach partnerów.

Organizacją wnioskującą jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku (Polska), natomiast partnerstwo tworzone jest przez 9 szkół i placówek oświatowych.
Z Polski są to: Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.
Z Litwy - Szkoła Dzukija w Alytus, Gimnazjum Dainava w Alytus oraz Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego.
Z Łotwy - Szkoła Nr 93 w Rydze, Szkoła Litewska w Rydze i Szkoła Techniczna w Jełgawie.

Cele projektu

 1. Uzupełnienie kompetencji nauczycieli o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie kompetencji czytelniczych uczniów.
 2. Opracowanie bardziej skutecznych strategii realizacji edukacji czytelniczej w szkołach.
 3. Określenie współczesnej roli biblioteki szkolnej, jej docelowej infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.
 4. Promocja czytelnictwa w regionach partnerów (społeczeństwo, uczniowie, nauczyciele, władze szkolne, władze samorządowe).
 5. Wyposażenie zespołów szkolnych w kompetencje niezbędne do prowadzenia edukacji czytelniczej w innych szkołach.

W projekcie weźmie udział 50 osób z 10 organizacji partnerskich. Każdego partnera będzie reprezentowała jednakowa liczba 5 osób, składająca się z kierownictwa szkół, nauczycieli bibliotek, języków ojczystych, języków obcych i innych mających największy wpływ na prowadzenie edukacji czytelniczej w szkole.

Główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Zostaną zorganizowana trzy takie pięciodniowe wydarzenia: w Alytus na Litwie, Giżycku w Polsce i Rydze i Jełgawie na Łotwie. W tych szkoleniach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu podzieleni na dwie grupy. Podczas szkoleń będą rozwijać kompetencje informatyczne według „Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP” w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy biblioteki, poznawać nowe strategie edukacji czytelniczej w poszczególnych krajach, brać udział w pokazach edukacji czytelniczej w szkołach partnerów i poznawać organizację i metody pracy bibliotek szkolnych i publicznych.

Dyrektorzy szkół partnerskich oraz pracownicy wnioskodawcy będą tworzyć Zespół Projektowy, który będzie ustalał zasady i szczegóły działań, przeprowadzał ewaluację i organizował opracowanie rezultatów. Zespół spotka się na 4 spotkaniach projektowych. Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane w trzech miastach (Giżycko, Alytus, Jełgawa) konferencje upowszechniające rezultaty.

W wyniku zrealizowania projektu zostaną uzyskane następujące rezultaty:

 1. Udział 50 osób w międzynarodowych działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami. Rodzaj działania - Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Łączny czas trwania (dni) – 15 dni.
 2. Opracowanie przez 50 uczestników projektu, innowacyjnego podejścia edukacji czytelniczej uczniów w szkole macierzystej.
 3. Opracowanie przez 10 zespołów z organizacji partnerów nowych szkolnych strategii prowadzenia edukacji czytelniczej uczniów.
 4. Opracowanie przez 10 zespołów nowego modelu funkcjonowania szkolnej biblioteki w organizacjach partnerów.
 5. Podniesienie kompetencji cyfrowych 50 uczestników projektu, wykorzystywanych następnie w prowadzeniu edukacji czytelniczej.
 6. Opracowanie trzech rekomendacji do władz samorządowych i państwowych wskazujących na potrzeby rozwoju czytelnictwa.
 7. Zorganizowanie trzech konferencji w kraju partnerskim upowszechniających rezultaty, w których weźmie udział trzysta osób.
 8. Zacieśniona współpraca 10 partnerów z trzech krajów w dziedzinie edukacji.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie rozwiną swoje umiejętności zawodowe. Pozytywny wpływ projektu odnotują przede wszystkim szkoły partnerskie. Zwiększy się ich jakość pracy i pozytywne postrzeganie w otoczeniu. Przemianie ulegną biblioteki szkolne. Uczestnicy projektu będą uczyć skuteczniej, wskutek czego osiągnięcia uczniów będą wyższe. Na specjalnie opracowanej stronie internetowej projektu zostaną umieszczone stosowane w projekcie Otwarte Zasoby Edukacyjne: z edukacji informatycznej – rozwijanie kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP, nowatorskie strategie rozwijania czytelnictwa realizowane w trzech krajach, reportaże z edukacji czytelniczej w dziewięciu szkołach, opisy pracy dziewięciu bibliotek szkolnych i trzech publicznych oraz pięćdziesięciu lekcji z edukacji czytelniczej.

Ta cała zgromadzona wiedza w Otwartych Zasobach Edukacyjnych (w języku angielskim, litewskim, łotewskim i polskim) będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Realizacja projektu będzie elementem i impulsem do wzmocnienia, jakości edukacji w szkołach partnerów.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://erasmus.poregizycko.pl

loga erasmus biblioteka

strateg parterstwo edukacyjne

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji był jednym z 10 Partnerów realizujących projekt "Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus" w ramach projektu Erasmus+. W projekcie wspólnie pracowało 50 nauczycieli polskich i 50 litewskich.

Główne zadania realizowane w projekcie to wykorzystanie w procesie nauczania nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych.

Szczegółówe informacje dotyczące projektu i powstające podczas jego realizacji zasoby edukacyjne publikowane zostały na stronie www.gizycko-alytus.edu.pl


Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.