Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – oferta szkoleniowa na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Tematyka szkolenia

Adresaci

Ilość godzin

Przewidywany termin

Prowadzący

Uwagi

1.

Wartości w wychowaniu – kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży

zainteresowani nauczyciele

3

według zgłoszeń

Ekspert zewnętrzny

Oferta płatna

2.

Warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w nauczaniu poszczególnych przedmiotów

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

3

według zgłoszeń

Ekspert zewnętrzny

Oferta płatna

3.

Doświadczenia, inspiracje, dylematy - doradca zawodowy   we wspieraniu uczniów zdolnych i wyjątkowych

zainteresowani nauczyciele

3

według zgłoszeń

Doradca PORE

Oferta płatna

4.

Zagrożenia w Internecie, praca z uczniem z wykorzystaniem metody dramy

zainteresowani nauczyciele

3

według potrzeb

Nauczyciel bibliotekarz PORE

Oferta płatna

5.

Dzieci w świecie gier komputerowych

nauczyciele I i II etapu edukacyjnego

4

II semestr

Ekspert zewnętrzny

Oferta płatna

6.

Jak radzić sobie w agresją elektroniczną u młodych ludzi?

nauczyciele I i II etapu edukacyjnego

4

II semestr

Ekspert zewnętrzny

Oferta płatna

7.

Rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli. Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

zaineresowani nauczyciele

28

wrzesień 2018

Ekspert zewnętrzny „Zaprogramuj przyszłość”

W ramach projektu unijnego

8.

Innowacyjność w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i kształtowaniu u dzieci kompetencji kluczowych

nauczyciele edukacji przedszkolnej

20

wrzesień 2018

Ekspert zewnętrzny

W ramach projektu unijnego

9.

Jak pracować metoda projektu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym

nauczyciele edukacji przedszkolnej

20

październik/listopad 2018

Ekspert zewnętrzny

W ramach projektu unijnego

10.

Rozwijanie twórczego działania dzieci poprzez doświadczenie, eksperyment i badanie środowiska przyrodniczego

nauczyciele edukacji przedszkolnej

20

listopad/grudzień 2018

Ekspert zewnętrzny

W ramach projektu unijnego

11.

Neurodydaktyka w procesie dydaktyczno-wychowawczym

zainteresowani nauczyciele

3

grudzień 2018

Ekspert zewnętrzny

Oferta płatna

12.

Rzeczywiste potrzeby i oczekiwania współczesnego ucznia

zainteresowani nauczyciele

3

według zgłoszeń

Ekspert zewnętrzny

Oferta płatna

13.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi

zainteresowani nauczyciele

60

wrzesień /grudzień

Kursy języka angielskiego i niemieckiego

Realizacja w ramach projektu unijnego

14.

Granice w wychowaniu. Zabronić czy pozwolić? – warsztat

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

4 godz. dydaktyczne

termin do uzgodnienia

mgr Izabela Malinowska
- psycholog

mgr Mirosława Zubkowicz
-psycholog

Oferta bezpłatna

15.

Dziecko z zaburzeniami depresyjnymi w szkole - warsztat

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

4 godz. dydaktyczne

termin do uzgodnienia

mgr Izabela Malinowska - psycholog

mgr Mirosława Zubkowicz -psycholog

Oferta bezpłatna

16.

Praca z dzieckiem z zaburzeniami lekowymi - warsztat

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

4 godz. dydaktyczne

termin do uzgodnienia

mgr Izabela Malinowska - psycholog

mgr Mirosława Zubkowicz -psycholog

Oferta bezpłatna

17.

Jak rozwijać wewnętrzną motywację u dzieci w klasach IV-VI.

nauczyciele szkoły podstawowej

1,5 godz.

termin do uzgodnienia

mgr Zuzanna Słomkowska
- psycholog

Oferta bezpłatna

18.

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Autystyczne spektrum zaburzeń (ASD) – charakterystyka objawów.

 1. Osobliwości spostrzegania - funkcjonowanie sensoryczne osoby z autyzmem.
 2. Autystyczny umysł:
  - teoria umysłu,
  - centralna koherencja,
  - funkcje wykonawcze.
 3. Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z ASD.
 4. Zaburzenia z sferze relacji społecznych.

nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

3 godziny zegarowe

Termin do uzgodnienia

mgr Anna Szarko
- pedagog specjalny
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Oferta bezpłatna

19.

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla przedszkoli; czas: 3 godziny zegarowe

 1. Co to jest autyzm? - aktualna wiedza na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)
 2. Zaburzenia sensoryczne występujące u dzieci z ASD.
 3. Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u dzieci z ASD.
 4. Potrzeby edukacyjne dzieci z ASD.
 5. Strukturalizacja czasu, miejsca i przestrzeni.

Współpraca z rodziną.

nauczyciele przedszkola

3 godziny zegarowe

Termin do uzgodnienia

mgr Anna Szarko
- pedagog specjalny
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Oferta bezpłatna

20.

Uczeń słabowidzący w szkole masowej.

- zajęcia o charakterze edukacyjnym

nauczyciele

2 godz. dydaktyczne

forma i czas do uzgodnienia

mgr Nina Boguszewicz
-logopeda, tyflopedagog

Oferta bezpłatna

21.

Indywidualne spotkanie z tyflopedagogiem. (na terenie P P-P)

nauczyciele

1 godz. dydaktyczna

forma i czas do uzgodnienia

mgr Nina Boguszewicz
-logopeda, tyflopedagog

Oferta bezpłatna

22.

Organizacja procesu kształcenia dla ucznia z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole masowej

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Bożena Giedziuszewicz

Oferta bezpłatna

23.

Wspomaganie pracy szkół poprzez poradnictwo – indywidualne i grupowe konsultacje pedagogiczne dla nauczycieli w tym udział w zespołach opracowujących IPET.

nauczyciele, wychowawcy, zespoły nauczycieli opracowujące IPET

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Katarzyna Łatacz
-oligofrenopedagog,

specjalista terapii pedagogicznej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, muzykoterapeuta dogłębno- komórkowy, doradca dietetyczny, specjalista I i II st. BFB

Oferta bezpłatna

24.

Jak rozwijać samodzielność i kreatywność uczniów?

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Katarzyna Łatacz

Oferta bezpłatna

25.

Jak uczyć kreatywnego myślenia poszukiwania niestandardowych rozwiązań – interdyscyplinarność w edukacji.

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Katarzyna Łatacz

Oferta bezpłatna

26.

Jak odpowiedzialnie uczyć korzystania z zasobów informacji zawartych w sieci.

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Katarzyna Łatacz

Oferta bezpłatna

27.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Katarzyna Łatacz

Oferta bezpłatna

28.

Niedyrektywne metody pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem.

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Bożena Giedziuszewicz

Oferta bezpłatna

29.

Dziecko autystyczne w klasie – zasady oddziaływań edukacyjno-wychowawczych.

nauczyciele, wychowawcy

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Katarzyna Łatacz

Oferta bezpłatna

30.

Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie wspierające rozwój samodzielności.

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Katarzyna Łatacz

Oferta bezpłatna

31.

Zasady konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Bożena Giedziuszewicz

Oferta bezpłatna

32.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zasady, metody
i formy pracy z dzieckiem.

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Bożena Giedziuszewicz

Oferta bezpłatna

33.

Przemoc seksualna – niebezpieczna impreza – pigułka gwałtu.

nauczyciele uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

1 godz.
dydaktyczna

forma i czas do uzgodnienia

mgr Hanna Buszko
- pedagog, edukator seksualny

Oferta bezpłatna

34.

Rola szkoły w podejmowaniu przez uczniów wyboru zawodu i szkoły.
- prelekcja lub wykład

nauczyciele

1 godz.
dydaktyczna

forma i czas do uzgodnienia

mgr Marta Knaś
- doradca zawodowy

Oferta bezpłatna

35.

Rozwój zawodowy ucznia.
- prelekcja lub wykład

nauczyciele

1 godz.
dydaktyczna

forma i czas do uzgodnienia

mgr Marta Knaś
- doradca zawodowy

Oferta bezpłatna

36.

Ja wspierać i motywować uczniów do pracy nad swoim rozwojem.
- prelekcja lub wykład

nauczyciele

1 godz.
dydaktyczna

forma i czas do uzgodnienia

mgr Marta Knaś
- doradca zawodowy

Oferta bezpłatna

37.

Nauczyciel – nieformalny doradca zawodowy.
- prelekcja lub wykład

nauczyciele

 

forma i czas do uzgodnienia

mgr Marta Knaś
- doradca zawodowy

Oferta bezpłatna

38.

Predyspozycje – zawód – szkoła.
- warsztaty

nauczyciele

3 godz.
dydaktyczne

forma i czas do uzgodnienia

mgr Marta Knaś
- doradca zawodowy

Oferta bezpłatna

39.

Wychowawca – odkrywcą potencjału wychowanków.
- warsztaty

nauczyciele

3 godz.
dydaktyczne

forma i czas do uzgodnienia

mgr Marta Knaś
- doradca zawodowy

Oferta bezpłatna

40.

Wychowawca – odkrywcą potencjału wychowanków.
- warsztaty

dyrektorzy, pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych

1,5 godz

forma i czas do uzgodnienia

mgr Marta Knaś
- doradca zawodowy

Oferta bezpłatna

41.

Wspomaganie funkcjonowania zmysłów i procesów integracji sensorycznej przedszkolaka/ucznia oraz organizacja otoczenia w placówce edukacyjnej - forma wykładowo-warszatatowa

nauczyciele przedszkoli i klas I-III

3 godz.
dydaktyczne

forma i czas do uzgodnienia

mgr Monika Pouch

Oferta bezpłatna

42.

Konsultacje metodyczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką

nauczyciele

 

W ramach potrzeb

Nauczyciel bibliotekarz

Oferta bezpłatna

43.

Biblioteki cyfrowe i otwarte zasoby edukacyjne

nauczyciele

60 min

 

Nauczyciel bibliotekarz

Oferta bezpłatna

44.

Niekonwencjonalne formy i metody pracy z książką

nauczyciele

90 min.

Zajęcia warsztatowe raz w miesiącu

Nauczyciel bibliotekarz

Oferta bezpłatna

45.

Podstawy prawa autorskiego

nauczyciele

3 godz. dydakt.

Warsztaty

Nauczyciel bibliotekarz

Oferta bezpłatna

46. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniem. Praca w chmurze, wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela. nauczyciele 4 godz. warsztaty informatyk Oferta bezpłatna

Zajęcia odbędą się w chwili zebrania się grupy.

Wypełnij formularz rejestracyjny na szkolenie.

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.