Regulamin udostępniania zbiorów
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku

 • 1. Regulamin określa tryb i warunki udostępniania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, zwanej dalej Biblioteką.
 • 2. Zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla nauczycieli, pracowników naukowych, bibliotekarzy, pracowników kulturalno-oświatowych, studentów wyższych uczelni, innych osób prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą, uczniów szkół ponadpodstawowych, osób zainteresowanych tematyką edukacyjną z powiatu giżyckiego.
 1. Podstawą zapisania czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Pracownicy obsługujący Bibliotekę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), zbierają i utrwalają, w komputerowej bazie danych Biblioteki, dane osobowe na podstawie dowodu tożsamości.
 2. Czytelnik, w chwili zapisywania się do Biblioteki, podpisuje zobowiązanie potwierdzając tym samym znajomość niniejszego Regulaminu oraz zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych i komputerowe udostępnianie zbiorów.
 3. Dane osobowe czytelników nie są udostępniane innym podmiotom, a wykorzystywane jedynie w działalności statutowej Biblioteki.
  Dane wykorzystywane są przy:
  a) egzekwowaniu zwrotu materiałów bibliotecznych (kary, upomnienia, dochodzenie praw Biblioteki na drodze sądowej);
  b) badaniach statystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
 4. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.
 5. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, miejsca pracy lub nauki.
 6. Biblioteka jest otwarta dla czytelnika w dniach i godzinach zatwierdzonych przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku, z zastrzeżeniem możliwości ich czasowej zmiany:
  a) zmiany godzin pracy Biblioteki podawane są w bieżących ogłoszeniach;
  b) w dni ustawowo wolne od pracy Biblioteka jest nieczynna.
 7. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest nieodpłatne. Użytkownik pokrywa jednak koszty usług określonych w wykazie opłat wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, późn. zm.).
 8. W Bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 • 3 Udostępnianie zbiorów
 1. Liczba książek wypożyczonych jednorazowo jednemu czytelnikowi w wynosi:
  1) nauczyciele wszystkich placówek oświatowych – 10 książek
  2) studenci piszący pracę magisterską, licencjacką lub doktorską po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej – 10 książek
  3) pozostali studenci – 5 książek
  4) uczniowie szkół ponadpodstawowych – 5 książek
  5) inni czytelnicy – 5 książek
 2. Każdy czytelnik może wypożyczyć dodatkowo 5 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych.
 3. Materiały biblioteczne wypożyczane są:
  1) książki na 1 miesiąc, wyjątek stanowią pozycje często poszukiwane, które wypożyczane są na krótszy termin każdorazowo ustalony z bibliotekarzem,
  2) zbiory audiowizualne na termin ustalony z pracownikiem Biblioteki.
  3) w przypadku, gdy czytelnik ma wypożyczone książki ponad 6 miesięcy, Biblioteka zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu tych książek, celem sprawdzenia ich stanu technicznego.
  4) w przypadku, gdy czytelnik ma wypożyczone zbiory audiowizualne ponad 6 miesięcy, Biblioteka zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu tych zbiorów, celem sprawdzenia ich stanu technicznego.
 4. Termin zwrotu materiału bibliotecznego, o którym mowa w ust. 3 może być przedłużony przez czytelnika osobiście, telefonicznie lub pocztą e-mail. Prośba o prolongatę winna być zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym upływa termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 5. Ostateczną decyzję o przedłużeniu terminu zwrotu podejmuje pracownik Biblioteki.
 6. Przedłużeniu nie podlegają zbiory, na które w danym czasie jest zapotrzebowanie ze strony innych czytelników.
 7. Czytelnik może zamówić zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 7 dni od daty ich zwrotu.
 8. Istnieje możliwość sprowadzenia książek z innych bibliotek w kraju, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych).
 • 4.
 1. Czytelnik jest zobowiązany zwracać udostępnione mu zbiory biblioteczne w określonym terminie.
 2. W Bibliotece stosuje się komputerowy system naliczania kar za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 3. Wysokość opłat za przetrzymywanie zbiorów Biblioteka pobiera zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w sprawie Wykazu i zasad opłat pobieranych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Giżycku.
 4. Kara, o której mowa w ust.2, wynosi 0.10 zł. (słownie: dziesięć groszy) za każdy dzień zwłoki poza termin przewidziany w/w Regulaminie dla każdej wypożyczonej pozycji.
 5. O wysokości kary, naliczonej przez system według zasad określonych w ust. 4, czytelnik informowany jest przez pracownika obsługującego Bibliotekę podczas zwrotu danego materiału bibliotecznego.
 6. Przynajmniej dwa razy w roku pracownicy obsługujący Bibliotekę wysyłają czytelnikom pisemne monity do zwrotu wypożyczonych zbiorów. Wówczas do wysokości kary naliczonej przez system doliczony zostanie koszt monitu (kartki pocztowej i znaczka).
 7. Jeżeli metody określone w ust. 4 i 6 nie odnoszą rezultatu Biblioteka kieruje sprawę do Sądu Rejonowego.
 8. Nie zwrócenie wypożyczonego materiału bibliotecznego i nie uregulowanie należności z tytułu jego przetrzymania powodują blokadę konta czytelnika.
 9. Czytelnik nagminnie nie przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, może zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 • 5
 1. Czasopisma i księgozbiór podręczny udostępniane są czytelnikom jedynie na miejscu.
 2. Biblioteka, w miarę możliwości, udostępnia czytelnikom stanowiska komputerowe do przeglądania:
  1) dokumentów elektronicznych gromadzonych w Bibliotece,
  2) dokumentów elektronicznych dostępnych w Internecie,
  3) bazy katalogowej Biblioteki.
 • 6
 1. W Bibliotece można wykonać:
  1) odbitki kserograficzne,
  2) wydruki i kopie informacji wyszukanych w dokumentach elektronicznych.
 2. Czynności określone w ust.1 wykonywane są odpłatnie i zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.
 • 7
 1. Czytelnik i pracownicy Biblioteki powinni zwracać uwagę na stan techniczny udostępnianych i zwracanych zbiorów.
 2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie powierzonych mu zbiorów.
 3. W zamian za zagubiony lub zniszczony materiał biblioteczny czytelnik powinien:
  1) odkupić taki sam materiał biblioteczny,
  2) zapłacić kwotę odpowiadającą cenie rynkowej materiału bibliotecznego, ustalonej przez bibliotekarza,
  3) po uzgodnieniu z bibliotekarzem oddać w zamian inny materiał biblioteczny o zbliżonej wartości i treści.
 • 8
 1. Pracownicy obsługujący Bibliotekę powinni udzielać czytelnikowi informacji o aktualnej zawartości zbiorów bibliotecznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowości wydawnicze.
 2. W miarę możliwości pracowników Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku czytelnik może telefonicznie lub elektronicznie uzyskać informację na temat materiałów bibliotecznych lub je zamówić.
 3. Pracownicy Biblioteki winni pomagać czytelnikowi w korzystaniu z:
  1) katalogów tradycyjnych i elektronicznych,
  2) kartotek zagadnieniowych,
  3) bibliografii,
  4) nowoczesnych form przekazu informacji,
  5) nowoczesnych form udostępniania.
 4. Pracownicy Biblioteki nie udzielają informacji o danych osobowych czytelników.
 • 9
 1. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku w dniu 31 sierpnia 2018 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018. roku.

Regulamin korzystania z komputerów
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku

 • 1. Regulamin reguluje tryb i zasady korzystania z komputerów w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku, która wchodzi w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Użytkownicy mają możliwość pracy na komputerach udostępnionych w Bibliotece.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy wyłącznie w celach edukacyjnych i naukowo-badawczych.
 3. Prawo do korzystania z komputerów Biblioteki mają wszystkie zainteresowane osoby powyżej 16 roku życia.
 4. Korzystanie z komputerów możliwe jest w dniach i godzinach pracy Biblioteki.
 5. Komputery nie mogą być wykorzystywane do:
  1) tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych,
  2) przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc i niezgodnych z prawem,
  3) zabawy,
  4) prowadzenia działalności komercyjnej.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez pracowników Biblioteki.
 7. W Bibliotece użytkownicy mogą korzystać z własnych komputerów przenośnych w miejscu wskazanym przez dyżurującego pracownika.
 • 3. Prawa Użytkowników
 1. Użytkownikom zapewnia się pomoc dyżurującego pracownika:
  1) przy wyszukiwaniu informacji w elektronicznej bazie katalogowej Biblioteki oraz innych Bibliograficznych Bazach Danych dostępnych w Internecie;
  2) przy wyszukiwaniu informacji w edukacyjnych zasobach Internetu;
  3) w obsłudze programów zainstalowanych na komputerach Biblioteki.
 2. Na komputerach Biblioteki czytelnicy mogą korzystać z:
  1) elektronicznej bazy katalogowej Patron;
  2) edukacyjnych zasobów Internetu;
  3) oprogramowania dostępnego w komputerach;
  4) możliwości zapisu wyników wyszukiwania na własnej płycie CD, DVD lub urządzeń typu PenDrive;
  5) odpłatnego drukowania w formacie A4 wyników wyszukiwania;
  6) ze skanowania materiałów gromadzonych przez Bibliotekę;
 3. Czynności opisane w ust. 2 pkt. 1 i 4 wykonywane są samodzielnie przez użytkownika.
 4. Czynności opisane w ust. 2 pkt. 5 i 6 wykonywane są przez dyżurującego bibliotekarza.
 • 4. Obowiązki Użytkowników
 1. Użytkownicy winni stosować się do zasad niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku korzystania z komputerów użytkowników obowiązuje:
  1) podanie dyżurnemu nauczycielowi bibliotekarzowi swoich danych osobowych dla celów statystycznych;
  2) zajęcie miejsca przy stanowisku komputerowym wskazanym przez dyżurującego pracownika (zmiana stanowiska każdorazowo wymaga zgody dyżurującego pracownika);
  3) ograniczenie czasu pracy z komputerem do 1 godziny, po upływie którego użytkownik winien zwolnić dostęp do komputera;
  4) czas, o którym mowa w ust.2 pkt.4 może zostać wydłużony przez dyżurującego pracownika, jeżeli nie będzie innych oczekujących na dostęp do komputera;
  5) zgłoszenie dyżurnemu pracownikowi faktu opuszczenia stanowiska, w przeciwnym razie stanowisko zostanie udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych;
 3. Bez względu na lokalizację komputera użytkownik winien zgłosić dyżurnemu pracownikowi Biblioteki wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości związane z pracą komputerów.
 4. Bez względu na lokalizację komputera użytkownikom zabrania się:
  1) działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia;
  2) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania udostępnianych komputerów;
  3) instalowania i uruchamiania innych programów niż zainstalowane,
  4) instalowania i uruchamiania gier komputerowych,
  5) przeglądania stron niezgodnych z prawem i normami obyczajowymi;
  6) prowadzenia działalności komercyjnej,
  7)wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;
  8) jedzenia i picia przy komputerach.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu pracownicy Biblioteki mają prawo żądać natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego.
 2. Korzystanie z komputerów w danym miejscu może być czasowo ograniczone lub zawieszone, a informacje o tym będą każdorazowo ogłaszane.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 4. Biblioteka nie gwarantuje 100% ochrony antywirusowej i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania wirusów.
 5. Rozstrzyganie spraw spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem leży w kompetencjach Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.
 • 6.
 1. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku dnia 31 sierpnia 2018 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku

 • 1. Regulamin reguluje tryb i zasady korzystania z komputerów w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku, która wchodzi w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
  w Giżycku.
 • 2.
 1. Biblioteka, na życzenie czytelników, sprowadza materiały biblioteczne z różnych typów bibliotek
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w zasobach bibliotek na terenie Giżycka.
 3. Do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej uprawnieni są czytelnicy Biblioteki, posiadający ważne konto biblioteczne, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.
 4. Wypożyczenia międzybiblioteczne odbywają się na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego – u pracownika Biblioteki.
 5. Okres realizacji zamówień trwa zwykle od jednego tygodnia do półtora miesiąca i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne.
 6. Biblioteka zastrzega, że zamówienie może być niezrealizowane przez bibliotekę do której je wysłano.
 7. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.
 8. Sprowadzone materiały udostępnia się na miejscu w czytelni, w czasie ustalonym przez Bibliotekę wypożyczającą zbiory.
 9. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów Czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki - właściciela w formie przez nią ustalonej.
 10. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów ponosi Czytelnik, według cennika opłat pocztowych.
 11. Biblioteka wypożycza własne materiały biblioteczne czytelnikom z poza powiatu giżyckiego tylko za pośrednictwem innych bibliotek.
 12. Biblioteka może odmówić wypożyczenia rzadkich i szczególnie cennych materiałów bibliotecznych.
 13. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia Czytelnika czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
 14. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 • 3
 1. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku dnia 31 sierpnia 2018 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.