Zapytania ofertowe

 

PORE.070.17.2018                                                                                                         Giżycko, dn. 16.05.2018

                                              

Zapytanie ofertowe na wykonanie pracowni hortiterapii (ogrodu terapeutycznego) przy budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji na ulicy Smętka 5 w ramach realizacji projektu „Oswoić autyzm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

 

 1. Zamawiający

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

Tel. 87 428 20 28 , fax 87 428 33 15

NIP: 8451985031 , REGON 281627741

www.poregizycko.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Do niniejszego zapytania zastosowanie mają przepisy Zarządzenia nr 1.2018 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji z dnia 09 stycznia 2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień          o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

 1. Przygotowaniu terenu do utworzenia pracowni hortiterapii, tj:

1)         rozebraniu istniejących ogrodzeń,

2)         rozbiórce pozostałych elementów konstrukcji betonowych starych fundamentów oraz

           zniszczonej opaski betonowej,

3)         wykonaniu nowej opaski betonowej o szerokości na podłożu gruntowym przy budynku,

4)         przygotowaniu terenu do wykonania nawierzchni utwardzonych - mechaniczne wykonanie

           koryta na całej szerokości przyszłych chodników,

 1. Wykonaniu nawierzchni utwardzonych czyli:

1)         wykonaniu obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

2)         wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

 1. Przygotowaniu terenu pracowni pod nawierzchnie zielone tj:

1)         wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym

2)         wykonanie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny

3)         wykonanie kolejnej warstwy podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym

4)         położenie kolejnej warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny,

5)         położenie następnej warstwy podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym

6)         położenie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki,

7)         przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania

           i mechanicznie wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczenia,

8)         wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie

9)         Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim.

 1.        Ogrodzeniu terenu na słupkach stalowych (fi 50, wysokość słupków 2,4 m, zgłębienie słupków

            0,8m) mocowanych w cokole. Wypełnienie w ramce stalowej z siatki stalowej powlekanej gr

           3,5mm, oczko 60*60mm. Rozstaw słupków 2,4 m. Wysokość ogrodzenia 1,5m, kolor zielony.

           Górna krawędź ogrodzenia nie może posiadać ostrych i niebezpiecznych elementów. Furtka

           o wym. 100x200 cm z boku przęsła ogrodzenia .

 1. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia

1) zorganizować, utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót zaplecze

   techniczne;

2) zabezpieczyć teren budowy w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją

   i dostępem osób postronnych;

3) po zakończeniu robót uporządkować teren i odtworzyć uszkodzone lub zniszczone nawierzchnie,

   urządzenia itp.

 1. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we

   wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób

   trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy;

3) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie

   zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla

   przedmiotu zamówienia;

4) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone

   i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do

   kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie

   z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową

     realizację zamówienia.

4.1) W celu prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem

     umowy musi wskazać osobę która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego

     uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych      w budownictwie(Dz.U.2014r.poz.1278 ze zm.)

W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.    z 2016r. nr 65,poz.394 ze zm.).

 1. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż całkowita wartość umowy(brutto). Wykonawca zapewni ciągłość umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót na w/w kwotę.
 2. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty

   potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

 1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa       i higieny pracy wydane przez organy administracji państwowej, które są związane z wykonywaniem przedmiotowych robót i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów                      i wynikających z nich praw podczas prowadzenia robót.
 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych    z wykonanie kluczowych części zamówienia.

9 Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek zapoznać się                      z dokumentacją techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiary robót są przykładowe. Załączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączone dokumenty i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – umowa jest ryczałtowa, tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.
 2. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy,              a wynikających z załączonej dokumentacji.
 3. Rozwiązania równoważne.

Ilekroć w zapytaniu, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, jest mowa                    o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w zapytaniu, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w zapytaniu, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów.

Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

45112723-9   Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Najpóźniej do 100 dni kalendarzowych od podpisania umowy, jednak nie później niż do 15.10.2018r.

Ostateczny termin końcowy realizacji zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i sposobu oceny ofert
 2. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów    w kryteriach:

1) Cena usługi – 60 pkt,

2) Termin wykonania – 20 pkt,

3) Gwarancja – 20 pkt,

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów    w kryteriach:

1) cena oferty brutto „C” - waga 60% (tj. max. 60 pkt)

2) termin realizacji zamówienia „T”- waga 20% (tj. max. 20 pkt)

3) gwarancja „G” - waga 20% (tj. max. 20 pkt)

Punkty (P) obliczane będą następująco):

P=C+T+G

 1. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli poniżej.
 2. Kryterium „termin realizacji zamówienia” rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Oferty. Jeżeli Wykonawca nie wypełni pozycji dotyczącej terminu realizacji zamówienia zamawiający przyjmie najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia tj. 100 dni od podpisania umowy, a oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów
 3. Okres gwarancji należy podać w miesiącach, przy czym Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na okres 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji krótszej niż okres minimalny oferta podlega odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, tylko wymagany minimalny okres gwarancji,    a oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów.

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób oceny wg wzoru

cena oferty brutto (C)

60%

60

       Cena najtańszej oferty

C = ----------------------------------------- x 60pkt

       Cena badanej oferty

       

Termin realizacji zamówienia

(T)

20%

20

a) 100 dni od podpisania umowy – 0 pkt

b) 80 dni od podpisania umowy - 10 pkt

c) 60 dni od podpisania umowy-20 pkt

Gwarancja

20%

20

a) 36 miesięcy   od odbioru końcowego robót - 0 pkt,

b)48 miesięcy od odbioru końcowego robót – 10 pkt,

c) 60 miesięcy od odbioru końcowego robót – 20 pkt.

Razem

100%

100

       -

 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu        o podane kryteria wyboru.
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VII. Sposób obliczenia ceny

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania łącznej ceny ofertowej brutto.
 2. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
 3. Cenę robót budowlanych Wykonawca ustali w oparciu o dokumentację projektową, opis przedmiotu zamówienia i istotne warunki umowy.
 4. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej (na rysunkach), wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
 5. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną i znajomością techniczną realizacji przedmiotu zamówienia.
 6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia nieujęte                  w dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty obejmujące:

- wszelkie roboty przygotowawcze,

- prace porządkowe,

- zagospodarowanie placu budowy, w tymczasowe zasilanie w energię elektryczną, wodę

- utrzymanie zaplecza budowy,

- dozorowanie placu budowy,

- wywóz gruzu i innych elementów i odpadów budowlanych,

- wywóz złomu w celu sprzedaży na rzecz Zamawiającego,

- utylizację materiałów niebezpiecznych i innych pozyskanych w wyniku prowadzonych prac,

- projekt organizacji robót,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- koszty wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,

- koszty odbiorów,

- obsługę geodezyjną i dokumentację powykonawczą,

- obowiązujący podatek VAT, itd.

 1. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami        i sztuką budowlaną.
 3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
 4. Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza się pomija, zaś końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Cena oferty to cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT, jeżeli ustawa taki podatek przewiduje).

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia ofertę (na załączonym druku) wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 01 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 w formie:

- pisemnej na adres ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, (oryginał oferty) w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru poniżej:

Oferta na „wykonanie pracowni hortiterapii (ogrodu terapeutycznego) przy budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji”

- elektronicznej poprzez przesłanie skanu formularza oferty podpisanego przez osobę upoważnioną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie odpowiada za termin dostarczenia przesyłek przez pocztę.

Informacje dodatkowe:

1.Teren   można ocenić w godzinach 8 – 14 po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym              tel. 87 428 10 28.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu.

3.Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zakończenia postepowania przez Zamawiającego bez wyboru oferty i podpisania umowy.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów (dopuszczona jest korespondencja elektroniczna).

Do niniejszego zapytania zastosowanie mają Przepisy Zarządzenia nr 1.2018 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji z dnia 09 stycznia 2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

zapytanie

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-przedmiar

załącznik nr 3-rysunek 1

załącznik nr 4-rysunek 2

załącznik nr 5-istotne warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.