Warunki rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021

Warunki rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021 – terminy:
 • 11 maja - 23 czerwca 2020 r. do godz.15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 26 czerwca - 30 czerwca 2020r. do godz.15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • do 24 czerwca 2020 r. - Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach;
 • 13 lipca 2020 r. - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 11 maja - 14 lipca 2020 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie;
 • 13 - 20 lipca 2020 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli podjęcia nauki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:
  - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
  - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.
 • 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 • Dodatkowo do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:
  - dwie fotografie legitymacyjne;
  - jeżeli kandydat posiada - orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami).

Punktacja ocen i innych osiągnięć kandydata:

 •  Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie po 35 pkt. Wyniki przedstawione w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – maksymalnie można uzyskać 30 pkt.
 • Punkty za oceny z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów obowiązkowych ustalonych przez dyrektora szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału – maksymalnie 72 punkty
 OCENA SUMA PUNKTÓW 
 celujący  18 punktów
 bardzo dobry  17 punktów
 dobry  14 punktów
 dostateczny  8 punktów
 dopuszczający  2 punkty

- Punkty za szczególne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów:
- Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.;
- Punkty uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursami – maksymalnie 18 pkt.;
- Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej szczególnie w formie wolontariatu - 3 pkt.

* Jak będzie wyglądała rekrutacja w obecnej sytuacji jeszcze nie wiemy, będziemy Państwa informować jak tylko będą jakieś ustalenia.

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.