Zapytania ofertowe

 

 

PORE.070.18.2018                                                                                                         Giżycko, dn. 16.05.2018                                              

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia dwudniowego w Giżycku pod nazwą „Autystyczna terapia dzieci " wraz z tłumaczeniem dla 15 osób z Litwy , w terminie 18 – 19 czerwca 2018 w ramach realizacji projektu „Oswoić autyzm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

 

 1. Zamawiający

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

Tel. 87 428 20 28 , fax 87 428 33 15

NIP: 8451985031 , REGON 281627741

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia certyfikującego „Autystyczna terapia dzieci” Certyfikowany Trening Umiejętności Społecznych (TUS), metody w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu wraz z tłumaczeniem. W szkoleniu będą uczestniczyli nauczyciele edukacyjnej placówki litewskiej Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej (Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba ), nauczyciele innych szkół w Alytus na Litwie (15 osób). Zajęcia należy prowadzić z równoczesnym tłumaczeniem z języka polskiego na język litewski przy użyciu tzw. tłumaczenia szeptanego . Tłumacz polsko-litewski powinien znać specjalistyczne słownictwo stosowane podczas szkolenia.

Cel szkolenia:

 

Certyfikowany Trening Umiejętności Społecznych (TUS), metody w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli litewskich, terapeutów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu z metodami pracy w Polsce - Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną      z form terapii dzieci z autyzmem, w tym ( założenia pracy grupowej Goldsteina , zasady tworzenia grup, prowadzenia zajęć, planowanie pracy grupy)

 Program szkolenia ( 16 godzin zegarowych):

Dni

Tematyka

I dzień

 1. Kształtowanie umiejętności wg Arnolda Goldsteina
 2. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych – ogólne zasady
 3. Zasady doboru do grup terapeutycznych – praktyczne wskazówki
 4. Planowanie przebiegu zajęć grupowych – dostosowanie planu do potrzeb i możliwości uczestników
 5. Formy pracy oraz materiały dydaktyczne wykorzystywane w pracy z uczniami
 6. Trudne sytuacje na zajęciach , sposoby reagowania w sytuacjach problemowych
 7. Kształtowanie motywacji- dobór systemów motywowania
 8. Kształtowanie nawyków celowej aktywności
 9. Rola współpracy z rodziną podczas terapii dziecka.

II dzień

     1.     Grupa docelowa zajęć TUS

     2.     Opracowanie adekwatnego do grupy TUS   systemu motywacji

     3.  Przygotowanie programu zajęć TUS na semestr / rok szkolny

     4.  Planowanie scenariuszy

     5.  Dobór aktywności do różnych grup wiekowych ( przedszkole, szkoła

             podstawowa, młodzież)

       6   Przygotowanie pomocy do zajęć

       7. Egzamin/ zakończenie szkolenia

 

Wykonawca w ramach szkolenia zapewnia:

- wykonanie programu szkolenia z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń

- tłumacza polsko-litewskiego znającego specjalistyczną terminologię stosowaną podczas szkolenia

- materiały szkoleniowe dla 15 osób w języku angielskim/litewskim

- przerwę kawową każdego dnia dla 15 osób (kawa rozpuszczalna, kawa parzona, cukier, śmietanka

do kawy, ciastka kruche, woda, kubeczki lub filiżanki do napoi)

- przeprowadzenie egzaminu na koniec szkolenia i wystawienie certyfikatu/zaświadczenia

upoważniającego do prowadzenia szkoleń dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii dzieci

z autyzmem.

KOD CPV

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

 

Szkolenie może hospitować w każdej chwili koordynator projektu. W przypadku nie realizowania programu szkolenia z winy eksperta (brak wiedzy, umiejętności pedagogicznych, niewłaściwy stosunek do realizacji umowy itp.), może nastąpić rozwiązanie umowy z ekspertem z zapłaceniem za przeprowadzone godziny szkolenia.

III. Termin realizacji zamówienia

18 - 19 czerwca 2018 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, tzn. osobą, która posiada:

 1. ukończone studia wyższe magisterskie ( dyplom/oświadczenie).
 2. co najmniej trzy usługi pozytywnie ocenione polegające na przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów,wykładów, konsultacji grupowych lub indywidualnych z zakresu Trening Umiejętności Społecznych (TUS), metod w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. (oświadczenie).
 3. dysponuje osobą o kwalifikacjach umożliwiających pełnienie funkcji tłumacza polsko –litewskiegoi litewsko – polskiego podczas szkolenia, znającego terminologię związaną z treścią szkoleni (oświadczenie)
 4. posiada materiały dydaktyczne do prowadzenia części szkolenia metodami warsztatowymi
 5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza ekonomicznie:

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
 1. a) Cena – 80 pkt

 

Liczba punktów w zakresie ceny:

Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto

______________________________________________________   X 80 pkt

Cena badanej oferty brutto

 

b) Doświadczenie kadry: 0- 20 pkt

 

 • Przeprowadzenie szkoleń z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) i/lub metod w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu dla osób dorosłych obejmujących minimum 10 godzin (20 pkt),
 • Poniżej 10 godzin – (0 pkt)                                                                                                                                                                                                        
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu otrzymanej ilości punktów w każdym z kryteriów oceny.                                                                                                                                                                                                                                        
  3.  Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt ( 100 pkt = 100%). Pozostałym Wykonawcom, spełniającym warunki Zamawiającego, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. 4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedtawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.                                                                 
  VI. Sposób obliczenia ceny:
  1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za szkolenie(16 godzin) wraz z tłumaczeniem oraz przerwą kawową i materiałami szkoleniowymi
                                                                                                                                                                                      
  2. Cena obejmować będzie wyrażoną w PLN wartość podlegającą zapłacie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy: a) w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, która realizować będzie zamówienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie): wartość wszystkich zobowiązań związanych      z wykonywaniem zamówienia oraz wszelkie pochodne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak dla umów zlecenie (podatek dochodowy, składki ZUS obowiązkowe dla Wykonawcy    i Zamawiającego) b) w przypadku pozostałych Wykonawców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej): wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia oraz podatek.                                                                                                                                                                     
  VII. Miejsce i termin składania ofert.
 • W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia, ofertę (na załączonym druku) należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00 w formie:  
  • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego
  • e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • faxem na numer: ( 87 ) 428 – 33 - 15                                                                                                                                                                       
   Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie odpowiada za termin dostarczenia przesyłek przez pocztę.                                                                                                                                               
 • Informacje dodatkowe:
 • 1.Zamawiający zapewnia sprzęt do tłumaczenia szeptanego.
  2.Zamawiający zapewnia salę szkoleniową.
  3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi.
  4. Zamawiający nie zabezpiecza kosztów przyjazdu i pobytu w Giżycku trenera (trenerów) i tłumacza.
  5. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn (m. in. w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia).                                                                                                                         
 • Do niniejszego zapytania zastosowanie mają Przepisy Zarządzenia nr 1.2018 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji z dnia 09 stycznia 2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

zapytanie

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - istotne warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.